Aanscherping regels topbeloning

FNV Finance staat positief tegenover plannen van de regering om de exorbitante beloning van de top in de

financiële sector aan banden te leggen.

Het ligt nog vers in de herinnering, de 50 procent loonsverhoging voor Ralph Hamers van ING begin dit jaar. Een paar dagen later, 13 maart om precies te zijn, werd het voorstel weer ingetrokken. Uit alle hoeken en gaten van de samenleving klonk er verontwaardiging. Ook FNV Finance gaf een persbericht uit. Gewezen werd op de cao voor 2018 met 1,7 procent loonstijging. Uiteindelijk kreeg Hamers 2,2 procent, een equivalent van de loonstijging en de extra vrije tijd in de cao. Laten we hopen dat dit voorbeeld navolging krijgt elders: de CEO krijgt hetzelfde als de cao.

De Tweede Kamer roerde zich ook en organiseerde een hoorzitting. Minister van Financiën Hoekstra gaf aan zich te gaan beraden op aanvullende maatregelen. Inmiddels is er een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister zich uitspreekt en drie aanvullende maatregelen in overweging neemt.

In de brief verwoordt hij zijn gevoelens aldus: “Het besluit van de Raad van Commissarissen om de voorgestelde verhoging in te trekken, is naar mijn oordeel de enige juiste uitkomst. Het voorstel was buitensporig en deed afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak voor banken in een tijd waarin juist vertrouwen moet worden herwonnen. Ik vind het verstandig dat ING gehoor heeft gegeven aan het moreel appel en de verontwaardiging van maatschappij, klanten, medewerkers en politiek. Ik hoop dat de gehele financiële sector zich hiervan rekenschap geeft.”

Maatregelen

Dit zijn de drie aanvullende maatregelen van Hoekstra:

  • Indien een instelling staatssteun nodig heeft dan kan een terugbetalingsregeling gelden. FNV Finance reageert hier positief op en stelt voor om deze grens op de Balkenende-norm te stellen. Alles daarboven wordt dan teruggehaald.
  • Er wordt overwogen een termijn te stellen voor de verkoop van bijvoorbeeld aandelen van het eigen bedrijf die als salaris zijn verworven. Zodoende is het langere termijnbelang van de onderneming en van de leiding hetzelfde. Meestal geldt nu een termijn van vijf jaar.
  • In het beloningsbeleid voor de top en de medewerkers moet meer ook het maatschappelijk nut meewegen. FNV Finance vindt dit een goede zaak. De bond bepleit de instelling van een ethische commissie die het bedrijf behulpzaam is om het beloningsbeleid vorm te geven. Daarnaast vindt de bond dat ook de werkgelegenheidsontwikkeling een criterium moet zijn. Immers, alle bedrijven krimpen op dit moment, terwijl de topbeloning omhoog gaat.

Vergelijkingen

Het beloningsbeleid in de financiële sector wordt mede gebaseerd op vergelijkingen met andere bedrijven in en buiten de sector, ook over de landsgrenzen. Veel FNV-leden ergeren zich hieraan, weet de bond, omdat de uitkomst altijd hetzelfde is. De financiële bedrijven betalen beter dan gemiddeld, dus is er een positieve afwijking ten opzichte van de algemene markt. De banken hebben de kredietcrisis van 2008 gebruikt om niet langer bovengemiddeld te betalen, maar op het algemene niveau. Loonmatiging dus, wat de afgelopen tien jaar ook is gebeurd.

Diezelfde kredietcrisis en de staatssteun die veel bedrijven overeind heeft gehouden, heeft er ook voor gezorgd dat de topbeloningen omlaag zijn gegaan. Dit wringt nu in de vergaderzalen van de Raden van Commissarissen. Er wordt te weinig betaald, zo is het credo. ABNAmro probeerde het salaris van Gerrit Zalm daarom met een ton te verhogen en moest dat weer intrekken door ingrijpen van destijds minister van Financiën Dijsselbloem. Dit jaar gebeurde hetzelfde bij ING.

De RvC’s baseren zich steevast op een benchmark met de rest van de AEX-bedrijven of een Europese vergelijking. Er wordt gekeken naar de grootverdieners bij Unilever en Shell. Opvallend is dat in die discussie geen rol speelt dat een bedrijf ook interne beloningsverhoudingen kent. Dus de vergelijking met de algemene markt heeft altijd als uitkomst dat het personeel teveel, en de top te weinig verdient. Daarom dat het personeel van de financiële instellingen zich ook zo ergert aan de salarisverhogingen van de top.

Onvoldoende

Hoewel het onvoldoende is wat minister Hoekstra voorstelt, staat FNV Finance wel positief tegenover diens beloningsmaatregelen. De bond juicht het toe dat Hoekstra zich met zijn voorstellen niet beperkt tot ING, maar ook de rest van de sector meeneemt. Immers, Van Lanschot, a.s.r., Nationale Nederlanden en HIBC meldden eveneens exorbitante verhogingen.

Introductie van de factor 20 – de hoogst betaalde medewerker verdient niet meer dan 20 keer de laagst betaalde – zou een aanzienlijke aanscherping van beleid zijn. FNV Finance wil dit met de werkgevers vormgeven in het Beloningspact. Iedereen die dit ook vindt, kan dit pact nog altijd ondertekenen op www.fnv.nl/topbeloningenfinance.