Nieuwe cao voor de Tandtechniek

Na jaren ligt er eindelijk weer een nieuwe cao Tandtechniek. Ondanks dat één van de werkgeversorganisaties zich uit het overleg terugtrok en met een “eigen” vakbond een ander akkoord heeft gesloten.

Het goede nieuws is dat de twee grootste werkgeversorganisaties in de branche Tandtechniek recent een cao-akkoord hebben gesloten met FNV, CNV en de Unie. Dat zijn de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT) en de Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT). Minder goed nieuws is dat de derde partij aan werkgeverskant, de Branchevereniging Tandtechniek (afgekort: BTT) niet meedoet. De BTT heeft zich begin 2018 uit het cao-overleg teruggetrokken en er zijn sterke aanwijzingen dat de BTT zelf een nieuwe “vakbond” heeft opgericht waarmee ze een eigen cao heeft afgesloten.

Vreemde zaak

FNV-onderhandelaar Marlies Possel betreurt de stap van de BTT, en vindt de gebeurtenissen op zijn zachtst gezegd vreemd. ‘De vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening, CNV Vakmensen en De Unie hebben sinds 1 juli 2014 geen nieuwe cao met de werkgevers in de Tandtechniek kunnen afsluiten’, vertelt ze. ‘Met name de BTT lag dwars in het onderhandelingsproces. Daardoor hebben we steeds geen overeenstemming kunnen bereiken. Er kwam pas schot in het overleg toen de BTT uit de onderhandelingen stapte.’

Na het vertrek van de BTT hebben de resterende cao-partijen de afgelopen zomer veel overleg gevoerd, aldus Possel, onder meer over de ontstane situatie. ‘We hebben de conclusie getrokken dat we zo snel mogelijk een nieuwe cao moesten afspreken, waardoor er in ieder geval een breed gedragen cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in de Tandtechniek van waaruit we verder kunnen werken aan een verbetering van hun positie in deze bedrijfstak.’

Hierover werd uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt in de tweede week van oktober, waarover de leden van FNV inmiddels hun stem hebben uitgebracht. De leden van FNV hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Zelf opgericht

Het sterke vermoeden bestaat dat de werkgeversvereniging BTT in de tussentijd zelf een vakbond heeft opgericht en daarmee dus eigenlijk met zichzelf een cao heeft afgesloten. Dat was in april van dit jaar. Werknemers kunnen alleen lid worden van deze vakbond voor zover hun werkgever ook is aangesloten bij de BTT. In Vakbelang Tandtechniek, de naam van de nieuwe bond, hebben geen onafhankelijke werknemers plaatsgenomen, maar ze zijn aangewezen door de BTT. Possel: ‘De cao die deze twee partijen zijn overeengekomen is nagenoeg gelijk aan de oude cao Tandtechniek die liep tot 1 juli 2014. Alleen hebben ze in de nieuwe cao een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 juli 2018 opgenomen. Ik zeg het nog maar een keer voor de duidelijkheid: 1 procent!’

In de cao die de bonden (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) met VLHT en NWVT hebben afgesloten, staan betere afspraken. Zij hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 met daarin een structurele loonsverhoging van 2,25 procent per 1 januari 2019; een kleine aanpassing van de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar en actualisering van de cao-tekst in verband met gewijzigde wetgeving na 2014.

Van groot belang

Possel vindt de totstandkoming van de nieuwe cao van groot belang. ‘Immers, vanaf nu kunnen we samen met onze achterban verder bouwen aan de verbetering van de positie van álle werknemers in deze branche. Wij roepen onze leden dan ook op om actief mee te doen en mee te denken over de wijze waarop we hier vorm aan kunnen geven.’